bestellingen & tarieven

foto’s van jan van de ven zijn te bestellen via de website beeldenstormer.nl.
op de website zelf staan alleen lage-resolutiebeelden.
beelden in hoge resolutie – variërend van 6 tot 16,5 megapixels – kunnen worden besteld door een e-mail te sturen via het contactformulier. bij foto’s op verzamelpagina’s op beeldenstormer.nl is in de regel de bestandsnaam aangegeven. graag in de e-mail de desbetreffende bestandsnaam/-namen vermelden. indien geen bestandsnaam is opgegeven graag in de e-mail een omschrijving en de vindplaats vermelden.

er zijn in beginsel drie tarieven:
– een foto met een resolutie tot 1.600 pixels (langste zijde, voldoende voor afdrukken tot 18×24 cm) voor privégebruik kost 15 euro. het fotobestand mag dan worden gebruikt voor het (laten) maken een afdruk. publicatie – op welke wijze dan ook – is hierbij niet toegestaan.
– het tarief voor het hoge-resolutiebeeld van niet in opdracht gemaakte foto’s ten behoeve van publicatie is 59 euro per foto. de koper krijgt daarbij een niet-exclusieve licentie voor eenmalig gebruik van de foto in één titel, waarbij bronvermelding (foto: jan van de ven) verplicht is.
– het tarief voor het hoge-resolutiebeeld van in opdracht te maken foto’s ten behoeve van publicatie is 79 euro per foto (exclusief eventueel te maken kosten). de koper krijgt daarbij een niet-exclusieve licentie voor eenmalig gebruik van de foto in één titel, waarbij bronvermelding (foto: jan van de ven) verplicht is.
– bij afname van of opdracht voor meerdere foto’s kunnen in overleg andere of nadere afspraken worden gemaakt.

een licentie kan niet worden doorverkocht of aan anderen worden overgedragen.

om een globale indicatie te krijgen van fotografietarieven, zie de tarievenlijst van de stichting fotoanoniem. veel van de hier gehanteerde tarieven hier zijn in mijn ogen nogal arbitrair (en soms idioot hoog). het gaat dan ook maar om een indicatie.

foto-opdrachten kunnen worden verstrekt via het contactformulier.

bij publicatie van foto’s van jan van de ven – in welk medium of op welke wijze dan ook – is bronvermelding altijd verplicht. die bronvermelding moet luiden: foto: jan van de ven. voor publicatie van foto’s van jan van de ven op een website is altijd toestemming vereist. daarvoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. tenzij anders overeengekomen, zijn aan publicatie op websites kosten verbonden, gelijk aan de hierboven genoemde tarieven (59 repectievelijk 79 euro).

foto’s gedistribueerd bij persberichten mogen door media alleen – en eenmalig – worden gepubliceerd in samenhang met (de informatie in de desbetreffende) persberichten. bij ander gebruik geldt het tarief voor niet in opdracht gemaakte foto’s ten behoeve van publicatie.

in alle gevallen van verkoop/licentieverlening blijven de intellectuele eigendomsrechten van de foto’s en de daaraan gekoppelde informatie (exif, iptc of los bij de foto geleverde teksten) bij jan van de ven berusten.

bij inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, zal een tarief van minimaal het drievoudige van het normale tarief in rekening worden gebracht, met een minimum van 200 euro.

de hierboven genoemde licenties gelden niet voor het gebruik van foto’s op commercieel te verhandelen producten of in reclame-uitingen in welke vorm dan ook. voor deze vormen van gebruik gelden andere tarieven. hierover zullen van geval tot geval nadere afspraken moeten worden gemaakt.

op foto’s kunnen rechten van derden rusten. bijvoorbeeld gaat het hier om portretrecht of om het intellectuele eigendom van wat op de foto is vastgelegd. voor zover voor de publicatie hiervan toestemming van derden vereist is, is dit de verantwoordelijkheid van de afnemer. jan van de ven is als fotograaf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van prominent in beeld gebrachte personen (voor zover dat redelijkerwijs kan worden verlangd).
jan van de ven kan – afgezien van grove nalatigheid zijnerzijds – niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg kan zijn van inbreuk op rechten van derden door publicatie.

werk van jan van de ven is ook te koop bij werk aan de muur.

jan van de ven
1 oktober 2015